Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru)

V prípade ak nie ste spokojný so zakúpeným tovarom, alebo ho chcete vrátiť z iných dôvodov, prosíme Vás o zaslanie oznámenia prostredníctvom nasledujúceho formulára mailom alebo poštou na našu adresu. Vyplnený formulár nám zašlite do 14 dní po doručení tovaru. Poučenie nájdete pod formulárom.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

(formulár si môžete stiahnuť tu: FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY)

Zašlite na:

Email:  info@kniland.sk alebo

List:   Kniland s. r. o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar: ..............

- Dátum objednania: ...........
- Dátum prevzatia: ..............

- Meno a priezvisko spotrebiteľa:..............

- Adresa spotrebiteľa:..............

- Číslo objednávky (nájdete v emaile s potvrdením objednávky, prípadne na faktúre): ..............

Platbu mi vráťte:

- Poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)*

- Prevodom na účet* : (uveďte číslo účtu)

* nehodiace sa prečiarknite

 Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 Dátum ..............

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa zákona 102/2014 Z.z. máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomnou formou, čiže listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu:

Email:  info@kniland.sk

List:   Kniland s. r. o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na tejto stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, čiže kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar zašlite späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.